Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Pomiary w białym kaskuPomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dokonuje się w celu sprawdzenia, czy osobom przebywającym w pomieszczeniu nie grozi porażenie prądem, spowodowane dotknięciem metalowych części przewodzących, które mogą znaleźć się pod napięciem, np. wskutek awarii czy uszkodzenia izolacji instalacji elektrycznej.